Symbolsk flytting


 

Etter søknad kan det gis tillatelse til såkalt «symbolsk flytting» således:

a)    Navn fra et gravminne kan påføres et annet gravminne på en eksisterende grav. Navnet må da straks fjernes fra den opprinnelige graven.
b)    Hele gravminnet kan flyttes fra en grav til en annen. Flytting av gravminne kan bare skje til en eksisterende grav.
c)    Barne- og familiedepartementet har gitt dispensasjon etter gravferdsforskriften § 39 til navneflytting til navnet minnelund. Ringerike kirkelige fellesråd kan derfor etter søknad tillate at det påføres navn på ektefelle, samboer eller partner og barn selv om vedkommende er gravlagt et annet sted. Navnene skal stå på samme navneplate og navnet må fjernes fra det opprinnelige gravminnet.

Slik flytting av navn eller gravminne kan bare godkjennes når det foreligger samtykke fra den som har rådighet over den opprinnelige graven og den nye graven.

Tilbake