Bruk stemmeretten din!


Hvorfor må jeg stemme ved Kirkevalget? Har det noe å si for meg?

Gjennom å gi din stemme til de du ønsker at skal styre kirken de neste fire årene, er du med på å bestemme hvordan Den norske kirke skal styres lokalt, regionalt og nasjonalt.

 

Mange undrer seg over hvorfor de må stemme ved årets Kirkevalg. Det er mange som synes organiseringen vår er vanskelig og her finner du en kort forklaring. Du kan sammenligne kirkas organisering med kommune, fylke og storting. Nederst kan du lese litt om hva menighetsråd, fellesråd, bispedømmeråd og kirkeråd gjør. 

Alle kirker blir eid av soknet. For å hjelpe alle de små soknene er det i et fellesråd i hver kommune. Her på Ringerike er det 10 sokn som eier våre 12 kirker og kapeller. Ringerike kirkelige fellesråd forvalter soknenes eiendom og er arbeidsgiver for ansatte i kirken som organist, kirketjener osv.  Prestene er ansatt i en annen arbeidsgiverlinje, Rettssubjektet den norske kirke. Fellesrådet ar fått delgert gravferdsyndigheten fra kommunen. 

Til årets lokale kirkevalg stiller de forskjellige menighetsrådene / soknene liste, Nominasjonskomiteenes liste. Det vil være disse kandidatene som vil utgjøre de nye menighetsrådene etter valget. Det er mulighet for digital forhåndsstemming fra 10.august. Valgdagen er 11.september og du stemmer på samme sted som kommune- og fylkestingsvalget.  Du er stemmeberettiget fra det året du fyller 15 år. 

Digital forhåndsstemming

Det skal også velges representanter til Bispedømmet/Kirkemøtet ved årets valg. Vi i Ringerike er endel av Tunsberg bispedømmeråd. Bispedømmet tilsvarer fylkeskommunen. I Tunsberg er det tre lister til årets bispedømmerådsvalg, Nominasjonskomiteens, Åpen folkekirke og samarbeidslista Bønnelista og Frimodig kirke. I år er vi heldige å ha flere kandidater fra Ringerike til årets Bispedømmerådsvalg. Roar Olsen stiller på Nominasjonskomiteens liste. Helge Stigsrud er kandidat på Åpen folkekirke sin liste. Bispedømmet består av 8 personer at det skal velges 7 folkevalgte / lek kandidater fra de tre listene til Bispedømmet, i tillegg til en ansatt fra fellesrådslinja og en prest fra prestelinja. Sokneprest i Hønefoss, Stine Kiil Saga er kandidat på lista for prester. Disse vil utgjøre det nye Bispedømmerådet i Tunsberg sammen med biskopen. Disse 8 personene er direkte valgt til Kirkemøtet. Kirkerådet er øverste organ og tilsvarer Stortinget.

Stemmeseddel puttes i valgurne

Hva gjør Menighetsrådet? 

 • Menighetsrådets oppgave er å ha ansvar for det kristelige liv i soknet.
 • At kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles.
 • Å avgi uttalelser om kirkelige spørsmål som departementet eller annen kirkelig myndighet ber om.

Hva gjør Fellerådet?

 • Ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene.
 • Utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene.
 • Ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.
 • Gravferdsmyndighet

Hva gjør Bispedømmet?

Bispedømmerådet

 • Fordeler statlig tilskudd til særskilte stillinger innen kirkelig undervisning og diakoni. De tilsetter også prester og proster. 
 • Bispedømmerådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene, og det skal fremme samarbeidet mellom de enkelte menighetsråd og andre lokale arbeidsgrupper innen bispedømmet.
 • Bispedømmerådet utfører de gjøremål som det til enhver tid er pålagt av Kirkemøtet eller Kirkerådet.
 • Bispedømmerådet utfører de oppgaver som det etter avtale blir overlatt av det enkelte menighetsråd eller kirkelige fellesråd.

Hva gjør Kirkemøtet? 

 • Kirkemøtet samles til et seks dagers møte hvert år i Trondheim. Kirkemøtet har 116 medlemmer og er det øverste demokratisk valgte organet i Den norske kirke. 
 • Kirkemøtet har en rekke oppgaver etter trossamfunnsloven § 12 og kirkeordningen § 28.

 • gir uttalelse i saker om viktige endringer i lover på det kirkelige område,
 • fastsetter retningsgivende planer og programmer for den kirkelige undervisning, diakoni, kirkemusikk og for økumenisk virksomhet,
 • fastsetter kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for særskilte stillinger innen kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk,
 • gir regler om kirkens inventar og utstyr,
 • foreslår retningslinjer for kirkelig inndeling.

 

 

 

Tilbake