Ringerike kirkelige fellesråd


Ringerike kirkelige fellesråd 2023-2024 har konstituert seg og er klar for innsats.

Ringerike kirkelige fellesråd tilrettelegger for arbeidet i kirken lokalt, og har arbeidsgiveransvaret for alle ansatte med unntak av prestene. Fellesrådet forvalter de 10 kirkene og 2 kapellene i kommunen, 11 kirkegårder og er kommunens gravferdsforvaltning. I tillegg drifter vi Ringerike krematorium, og det livssynsåpne seremonirommet der.

Fellesrådet er sammensatt av ett medlem fra hvert av de 10 menighetsrådene i kommunen, en geistlig og en kommunal representant. Kirkevergen er daglig leder for fellesrådets virksomhet.

Fellesrådet ivaretar arbeidsgiveransvaret for de ansatte i menighetene, og forvalter kirker og gravplasser. En annen viktig oppgave er koordinering av arbeidet med å utvikle felles mål og strategier for arbeidet i menighetene. 

Fellesrådet har på mange områder fått fullmakt til å gjøre selvstendige vedtak på vegne av soknene. Fellesrådet er viktig som talerør for den felles strategien i menighetene, og for prioriteringer og økonomi overfor kommunen. I kirkeordningen § 17 er det slått fast at kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

a. bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b. anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
c. opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
d. anskaffelse og drift av kirkekontor,
e. administrativ hjelp for prosten når kirkens virksomhet nasjonalt yter tilskudd til det,
f. anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.
 

Medlemmer i Ringerike kirkelige fellesråd (2023-2027):

 • Leder: Guro Hellgren (Hønefoss menighetsråd)
 • Nestleder: Torild Grøtåsen (Ullerål menighetsråd)
 • Arild Berg (Lunder menighetsråd)
 • Arnhild Juvet (Tyristrand menighetsråd)
 • Gunvor Gamkinn (Viker menighetsråd)
 • Hans Gravermoen (Veme menighetsråd)
 • John Andre Rein Helland (Nes menighetsråd)
 • Jon Are Venaas (Hval menighetsråd)
 • Kjell-Ivar Syversen (Haug menighetsråd)
 • Ole Torgeir Hagen (Norderhov menighetsråd)
 • Kristoffer Lønning Tørressen (geistlig representant)
 • Henriette Scarborough (kommunal representant)
 • Sekretær: Kjetil Gjærde (Kirkeverge)
Tilbake
Del