Informasjon om gravferd


Ringerike kirkelige fellesråd yter tjenester som ansvarlig gravferdsmyndighet for hele kommunens befolkning, uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn. Vi sørger også for at kirkegårdene og gravplassene forvaltes og driftes i henhold til gravferdsloven.

 

Gravferd kan holdes i en av kirkene på Ringerike, eller i Ringerike krematorium. Faste tider for gravferd er tirsdag, torsdag og fredag klokken 10, 12 og 14.

 

Begravelse eller bisettelse?

Alle med bostedsadresse i kommunen har rett til et gravsted her. De pårørende tar stilling til hvem som skal være formelt ansvarlig for gravferden. De aller fleste lar et begravelsesbyrå ta hånd om alle praktiske gjøremål i forbindelse med dødsfallet.

Avhengig av avdødes ønske, må pårørende avgjøre om det skal være kistebegravelse eller bisettelse med påfølgende kremasjon. Ved kremasjon skal urnen settes i jorden senest 6 måneder etter bisettelsen. Den som er ansvarlig for gravferden tar kontakt med kirketjener for å avtale tid for urnenedsettelse.

En fester er ansvarlig for gravstedet

Alle gravsteder hvor det er satt opp gravminne skal ha en fester. Denne personen har formelt ansvar og råderett over gravstedet som man er fester for. En grav er fredet i 20 år etter første gravlegging, og i fredningstiden betales det ikke festeavgift. Ved bruk av kistegrav kan det festes en grav ved siden av til fremtidig bruk. I slike tilfeller betales det festeavgift fra dag én.

 

Gravminnet

Lovverket fastsetter rammene for utforming av et gravminne når det gjelder tekst, kvalitet og dimensjoner. Gravminnet skal godkjennes av kirkevergen før montering. Alle gravminner skal være sikret mot velting, noe som er festers ansvar. Det kan bare plasseres ett gravminne på hvert gravsted.

 

Plantefelt

Foran gravminnet har man anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Dette kan ikke stikke fram mer enn 60 cm fra bakkanten av gravminnet, og vekstene kan ikke være høyere enn gravminnet eller gå ut over plantefeltet. Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med delt steinkant eller bedplate som flukter med terrenget omkring. Bedplate og fundament for gravminne skal ikke henge sammen.

 

Navnet minnelund

På Hønefoss kirkegård og Haug kirkegård er det mulighet for nedsetting av urne i navnet minnelund. Navnet til avdøde påføres på en navneplate på felles minnesmerke. Gravplassforvaltningen har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Ved gravlegging i navnet minnelund betaler man for leie av gravminne samt beplantning og stell i 20 år.

 

Anonym minnelund

På Hønefoss kirkegård og Tyristrand kirkegård finnes det en anonym minnelund. Her settes urnen ned av kirketjener uten pårørende til stede. Gravplassforvaltningen har ansvar for vedlikehold av området.

Tilbake
Del